Monday, June 16, 2014

The Great Expectations

Title: The Great Expectations 
“It depicts the phases of life, like childhood, puberty, living in a big city, trying to become a person that you want, without the great expectations in life.”
Artist: Blaska Mi Eva of Skopje, Macedonia

Translated
Големите очекувања

Оваа слика ги претставува фазите на животот, како детството, пубертетот, живеењето во голем град, обидот да станеме личноста која посакуваме да бидеме, без големите очекувања од животот.